Previous
Next

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ” ทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพอื่

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๓ สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐ

Read More »