Home / ข่าว / ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


Facebook Comments

About Ruamporn Kongjan

Check Also

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2557 (21/07/2557)

ประชุมเครือข่าย …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2557 (18/07/2557)

ประชุมคณะกรรมกา …