เลื่อนการจัดงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อพ.สธ.

มวล.

เครือข่าย C

ตราสัญลักษณ์ download

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
www.

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๑ ” ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด คีตาขับขานตำนานเมืองนคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

รายการวิทยุ MC Radio “สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.-มวล.”

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
  • สถานที่พักอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

คุณเหมาะกับต้นอะไร ?

ฐานข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Previous
Next

แผนการดำเนินงานและฝึกอบรม

ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคการเตรียมและรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

จัดอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

กำหนดจัดอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น”

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรา

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ครั้งที่ 5

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท

ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ผอ.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. พร้อม ผู้ช

โครงการอบรมการใช้งานระบบงานฐานทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับผู้สำรวจข้อมูล

              วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ครั้งที่ 4

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. จัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 3

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. จัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ช่วงปี 2565 ณ อาค

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ช่วงปี 2565

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. จัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ช่วงปี 2565 ณ อาค

ข่าวบริการวิชาการ

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ค

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2

             การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานพฤกษศาสตร์

เทคนิคการเตรียมและรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

การอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล”

                วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่าง สัตว์ทะเล” ในรูปแ

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

                วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” ในรูปแบบการจัดอบรมวิถีใหม่ O

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓