header2566

อพ.สธ. 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มวล.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่าย C

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
rspg.wu.ac.th/c11

อพ.สธ. – มวล.

ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๑ ” ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด คีตาขับขานตำนานเมืองนคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

รายการวิทยุ MC Radio
“สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.-มวล.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบริการวิชาการ

เครือข่าย C ภาคใต้ตอนบน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ปฏิทินศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มวล.