ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

อพ.สธ.

มวล.

เครือข่าย C

ตราสัญลักษณ์ download

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
www.

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
 ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๑ ” ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด คีตาขับขานตำนานเมืองนคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

รายการวิทยุ MC Radio “สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.-มวล.”

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
  • สถานที่พักอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

คุณเหมาะกับต้นอะไร ?

ฐานข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Previous
Next

แผนการดำเนินงานและฝึกอบรม

ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี และในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ เข

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ครั้งที่ 6

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ครั้งที่ 6

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

เทคนิคการเตรียมและรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

จัดอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

กำหนดจัดอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น”

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรา

ข่าวบริการวิชาการ

เทคนิคการเตรียมและรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล

การอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทะเล”

                วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรม “เทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่าง สัตว์ทะเล” ในรูปแ

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

                วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น” ในรูปแบบการจัดอบรมวิถีใหม่ O

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น