• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11
  • วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • วีดิทัศน์งานสนองพระราชดำริฯ โดย เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
การเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
  • รายงานผลการดำเนินงานแต่ละปีงบประมาณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากร

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสต

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยา

Read More »

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา