header2566

อพ.สธ. 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มวล.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่าย C

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
rspg.wu.ac.th/c11

อพ.สธ. – มวล.

ศูนย์ประสานงาน
อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

รายการวิทยุ MC Radio
“สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.-มวล.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนบน

อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนบน

ปฏิทินการฝึกอบรม และประชุมกลุ่ม ภาคใต้

ข่าวบริการวิชาการ

เครือข่าย C ภาคใต้ตอนบน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ปฏิทิน

สถิติผู้เข้าชม

  • 7
  • 206
  • 786
  • 4,573
  • 64,121
  • 657,971
  • 68,670