19242565

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

การประชุมวิชาการของชมรมปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

20 - 23
กันยายน
2565

อาคารเรียนรวม 6

การรวบรวมบทความทางวิชาการของนักวิจัย อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 101 บทความ ทั้งแบบนำเสนอและแบบโปสเตอร์
เว็ปไซต์

การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้บริหารและอาจารย์

20 - 23
กันยายน
2565

ห้องศรีธรรมราช
อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำเสนอผลงานของโรงเรียนสมาชิกที่ผ่านการประเมินระดับ ป้ายสนองพระราชดำริ ป้ายเกียรติบัตร 1 และ2 เข้านำเสนอผลงาน
Download

การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นักเรียนและเยาวชน

20 - 22
กันยายน
2565

ห้อง AD1307
อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเรียนรู้จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผู้นำเสนอจะเป็นนักเรียน เยาวชนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Download

การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท.

20 - 23
กันยายน
2565

ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เต็นท่์โดม
ระหว่างเรียนรวม
1 และ 3

โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท.เป็นผู้เสนอผลงานจากการดำเนินการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อปท.

การจัดบูทนิทรรศการของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

มากกว่า 25 หน่วยงาน

20 - 24
กันยายน
2565

ลานจอรถ
ระหว่างเรียนรวม
1 และ 3

การพิจารณาคัดเลือกกว่า 25 หน่วยงาน การสาธิตกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของ อปท.ที่สนองพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานที่ผ่านการเรียนรู้ ทดลองและปฏิบัติจนเกิดเป็นงานสนองพระราชดำริฯ

การจัดบูทนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

20 - 24
กันยายน
2565

ลานจอรถ
ระหว่างเรียนรวม
1 และ 3

มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดแสดงไม่น้อยกว่า 78 หน่วยงาน โดยการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากทั่วประเทศ

เวทีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน

18 - 23
กันยายน
2565

เวทีกิจกรรม
ลานจอดรถ
สถาปัตยฯ

การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดการทำงานผ่านศิลปะการแสดง โนราไข่เลี้ยม รำวงเวียนครก การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และการมอบธงเจ้าภาพถัดไปในพิธีปิด

การจัดบูทแสดงงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ

127 หน่วยงาน

19 - 24
กันยายน
2565

ลานจอรถ
อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ทั้งรัฐและเอกชน เปิดมุมมองการเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรของไทย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การย้ายปลูกและการสร้างนิเวศหญ้าทะเล นวัตกรรม “การปลูกหญ้าทะเลด้วยไม้ปักไขว้” ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ และจังหวัดต่างๆ การจัดอบรมการสต๊าฟสัตว์ ซึ่งสามารถเดินเที่ยวรับชมได้ทั้งวัน

นิทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.

19 - 24
กันยายน
2565

ลานสแควร์
หลังอาคารไทยบุรี

การจัดแสดงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามธีม จากยอดเขาถึงใต้ทะเล โดยมีทรัพยากรต่างๆ มาจัดแสดงให้มีความสอดคล้อง โดยใช้ทรัพยากรชีวภาพ เชื้อจุลินทร์ ต้นจาก ปูม้า และภูมิปัญญาต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดให้สอดคล้องเรื่องราว ภายใต้แนวคิด ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

นิทรรศการ อพ.สธ. - มวล.

19 - 24
กันยายน
2565

ลานสแควร์
หลังอาคารไทยบุรี

เป็นการแสดงข้อมูลการดำเนินงาน ของ อพ.สธ.ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดแสดงการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรผ่านระบบ application เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้บันทึกเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร 9 ใบงานต่อไป

Facebook รูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน

กำหนดการ

แนวปฏิบัติการเข้าเฝ้าฯ

ที่พัก

แผนที่

ผังบูท

ผู้ประสานงาน

อพ.สธ.

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มวล.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่าย C

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
www.

ตราสัญลักษณ์ download

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
 ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๑ ” ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด คีตาขับขานตำนานเมืองนคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายการวิทยุ MC Radio
“สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.-มวล.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบริการวิชาการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ปฏิทินศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มวล.