Previous
Next
อพ.สธ.

เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มวล.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่าย C

เว็บไซต์เครือข่าย C
ภาคใต้ตอนบน

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าว / กิจกรรม
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชืกสวน

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

         วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. และส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรปกคร

Read More »
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
ผังพื้นที่การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ และสถานที่พัก
ผังพื้นที่การจัดงาน

ผังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พัก

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

  • 000000000000
  • 0000@wu.ac.th
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
สถานที่พักในอำเภอท่าศาลา