Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

img_4656

การประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1.ที่ประชุมเครือข่ายมีมติ การประชุมรอบ 2/2559 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีการให้แต่ละสถาบัน จัดหาเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ พลับพลึงธาร

2.การทำกิจกรรมร่วมของเครือข่าย มีมติว่าเราจะจัดทำงานวิจัย หรืองานอื่นที่ เกี่ยวกับต้นพลับพลึงธาร ซึ่งเป็นไม้ที่พบในวิทยาลัยชุมชนพังงา มาเป็นหัวข้องานเครือข่ายที่จะทำร่วมกัน

3.ประชุมคร้ังที่ 2/2559 วันที่ 22 เมษายน 2559

4.การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มติที่ประชุมขอให้ดำเนินการแต่งตั้งโดยใช้ตำแหน่งของแต่ละสถาบัน โดยให้แนบขอตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้่ประสานงานของแต่ละสถาบัน

5.ประธานแจ้งให้ทราบงบประมาณเครือข่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 189,670 บาท โดยสามารถแบ่งเป็นค่าจัดการประชุมและเตรียมการ และจะแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อการทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงวิชาการ เพื่อสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืช

6.ประธานแนะนำให้สถาบันของเครือข่ายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เร่งดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตและให้วิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยชุมชนระนองเข้าร่วมสนองในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About admin

Check Also

การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

      เมื่อวันท …

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

    & …

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  ขอเชิญส่ …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

ประชุมคณะกรรมกา …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2558 (09/03/2558)

ประชุมคณะกรรมกา …