สถานที่จัดงาน

แปลนผังสถานที่จัดงาน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6