Home / ข่าว / ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในปีพ.ศ.2563

ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในปีพ.ศ.2563

คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงาน(ภาพและข่าวโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)

Facebook Comments

About Ruamporn Kongjan

Check Also

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

    & …

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  ขอเชิญส่ …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

ประชุมคณะกรรมกา …

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2558 (09/03/2558)

ประชุมคณะกรรมกา …