เครือข่าย C-อพ.สธ.
ภาคใต้ตอนบน

โดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7547-6111-5

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย C-อพ.สธ.

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

7 มิ.ย. 66

– คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางเข้าที่พัก ณ ประสานสุข วิลลา บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
– พักผ่อนตามอัธยาศัย

9:00 – 18:00

8 มิ.ย. 66

– ลงทะเบียน
– ชมนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่าย
– พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
– การบรรยายโดยวิทยากร 4 ท่าน
– นำเสนอผลการดำเนินงาน 9 เครือข่าย

8:00 – 20:00

9 มิ.ย. 66

– ตามรอยศรัทธา ไอ้ไข่วัดเจดีย์อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
– นำชมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8:00 – 13:00

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Scroll to Top