Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑

พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการฝึกอบรม “ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๑” กล่าวเปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การบรรยาย แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.) โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ. รวมถึงการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ จากเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. การฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
(ภาพและข่าวโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

Facebook Comments

About Ruamporn Kongjan

Check Also

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

    & …

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  ขอเชิญส่ …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

ประชุมคณะกรรมกา …

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2558 (09/03/2558)

ประชุมคณะกรรมกา …