Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการจัดการบรรยาย แนวทางดำเนินงาน เพื่องานเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ มาบรรยายแนวทางการดำเนินงาน
โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมการรับฟัง

Facebook Comments

About Ruamporn Kongjan

Check Also

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2557 (18/07/2557)

ประชุมคณะกรรมกา …