Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)


img_4656

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำและเสนอโครงการดังนี้

แบบเสนอโครงการวิจัยเกรด A (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนการขอรับการ endorse (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 2561 ของหน่วยงาน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง

Check Also

การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

      เมื่อวันท …

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

    & …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

ประชุมคณะกรรมกา …

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2558 (09/03/2558)

ประชุมคณะกรรมกา …