Previous
Next

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมร่วมในแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับผิดชอบ

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” แนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรวม ๗๒๐๙ อาคารเรียนรวม ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่

Read More »