Previous
Next

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรวม ๗๒๐๙ อาคารเรียนรวม ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรวม ๗๒๐๙ อาคารเรียนรวม ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

Read More »