Previous
Next
อพ.สธ.

เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มวล.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่าย C

เว็บไซต์เครือข่าย C
ภาคใต้ตอนบน

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าว / กิจกรรม
ข่าว
Ruamporn Kongjan

การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐ

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมร่วมในแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับผิดชอบ

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” แนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

Read More »
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
ผังพื้นที่การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ และสถานที่พัก
ผังพื้นที่การจัดงาน

ผังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พัก

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

  • 000000000000
  • 0000@wu.ac.th
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
สถานที่พักในอำเภอท่าศาลา