Previous
Next

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

สถานที่พักต่างๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ภายในอำเภอท่าศาลา

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศา

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศ

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชืกสวน

Read More »