Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย …

Read More »

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาว …

Read More »

ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในปีพ.ศ.2563

คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเตรียมความ …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเตรียมความ …

Read More »

พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกร …

Read More »

การบรรยาย แนวทางดำเนินงาน (อพ.สธ.)

      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการจัดการบร …

Read More »

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

       ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย …

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 1/2559 (18/02/2559)

Read More »

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/2559 (05/02/2559)

ประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน 1/255 …

Read More »