ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจิต แก้วอุบล ผู้สนับสนุนมูลนิธิ โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔ พร้อมด้วย คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรหลัก และคุณปรีชา บุญสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจิต แก้วอุบล ผู้สนับสนุนมูลนิธิ โครงการ อพ.สธ. เป็นวิทยากรร่วมในการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่ง ศบค. ที่6/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทุกประการ จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๙ คน จาก ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต่อไป