การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    โดยได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓ นี้เป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องจากการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเป็นหลักสูตร การบริหารจัดการ สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวและประโยชน์แท้แก่มหาชน

: ประมวลภาพ