ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่4
การประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๓-๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ ๔-๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๕-๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๕-๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๒