ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่4/2563

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และอาจารย์ปรีชา บุญสุวรรณ ผู้สนับสนุนมูลนิธิ โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ พร้อมด้วยคุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรหลัก และอาจารย์ปรีชา บุญสุวรรณ เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆต่อคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่ง ศบค. ที่6/2563 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทุกประการ จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๖ คน จาก ๑๘ หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่อไป