การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้บริหารและอาจารย์

20 - 23
กันยายน
2565

ห้องศรีธรรมราช
อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำเสนอผลงานของโรงเรียนสมาชิกที่ผ่านการประเมินระดับ ป้ายสนองพระราชดำริ ป้ายเกียรติบัตร 1 และ2 เข้านำเสนอผลงาน

          เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นักเรียนและเยาวชน

20 - 22
กันยายน
2565

ห้อง AD1307
อาคารปฏิบัติการ
ทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเรียนรู้จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาต่อยอดและพัฒนาเกิดเป็นสินค้าและบริการให้กับชุมชน โดยผู้นำเสนอจะเป็นนักเรียน เยาวชนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย ผู้เรียน และเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

          รายงานสรุปแนวคิดการจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook Comments Box