การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ” การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็ฯแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งถือเป็ฯหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางองค์ความรู้สู่ชมชน เยาวชน สถานศึกษาและหน่วยงาน

    โดยได้รับเกียรติเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๓ ท่าน ในหลักสูตร บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ โดยมีผู้ช่วยวิทยากรจำนวน ๒๐ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๕ คน จาก ๔๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุมกลุ่มในครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ประมวลภาพ