การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ศ.น.สพ.ดร.อภืนันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า การประชุมกลุ่มสามชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันนเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พรรณพืช ” การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืชนั้น ควรใช้วิธีปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัว หากไม่อนุรักษ์จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (อพ.สธ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ฯศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นภาระกิจหลักของมหาลัย จึงได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางองค์ความรู้สู่ชุมชน เยาวชน สถานศึกษาและหน่วยงาน

    โดยได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนรวม ๗ ห้อง ๗๒๐๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๓ ๔ และ๕ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและเรียนรู้ แนวทาง วิธีการดำเนินงาน ปฏิบัติการภาคสนาม การนำเสนอ รวมถึงการจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การประชุมกลุ่มครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๒๒ โรงเรียน จำนวน ๘๒ คน วิทยากรผู้ช่วย ๑๔ ท่าน

: ประมวลภาพ