การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓ โดยอาจารย์สุธีระ ทองขาว ได้กล่าวไว้ว่า ” ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ” การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืช ควรใช้วิธีปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป การใช้วิธีการสอนอบรมที่ทำให้รู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศระยะยาว”

    การประชุมในครั้งที่ ๓ นี้ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในหลักสูตร ๓ สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ประมวลภาพ