การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์สุธีระ ทองข่าว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการเปิดการประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     โดยได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการประชุมกลุ่มครั้งนี้มีครู อาจารย์ เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องจากการประชุมกลุ่ม ครั้งที่ ๑ ๒ และครั้งที่ ๓ ที่ผ่านมา และเป็นการประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

: ประมวลภาพ