การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการเปิดงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

    โดยได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ การประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑ มีคณะคุณครูอาจารย์เข้าร่วมประชุม รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการงานวิจัยของทางโรงเรียน มีตัวแทนนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมกลุ่มครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

: ประมวลภาพ