การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

    ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มวล. ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

    โดยได้รับเกียรติ คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒ มีคณะครูอาจารย์เข้าร่วมการประชุม รวมถึงบูธนิทรรศการผลงานการวิจัยของทางโรงเรียนที่ได้นำผลงานมาจัดแสดง การบรรยายผลงานของนักเรียน เป็นต้น การประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

: ประมวลภาพ